Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

ספר יונה הנביא – פירוש מדעי לטקסט (2023)

Объем: 10 страниц
יונה – הנביא, מן הסתם, חי בתקופת שלטונו של מלך ישראל ירבעם (931-910 לפנה"ס). יונה הטיף על כוחם וניצחונותיהם של בני ישראל תחת המלך ירבעם. בספר יונה הנביא, המורכב מ-4 פרקים, שאולי מחברם היה יונה עצמו, מספר כיצד הטיף בנינוה, בירת אשור. ישנה דעה שספר יונה הנביא עלה לאחר שובם של היהודים משבי בבל, כלומר בין השנים 400-200 לפנה"ס. לִפנֵי הַסְפִירָה e., והוא נכתב על ידי מחבר לא ידוע.