Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

ספר הנביא יואל – פירוש מדעי לטקסט (2023)

Объем: 10 страниц
בקאנון היהודי מופיע ספר הנביא יואל בין ספרי הנבואה העתיקים ביותר. כנראה שזה לא נובע מזמן יצירתו, אלא מתוכן. מחברי הקאנון ראו קשר בין חלקו השני של ספר יואל, המספר על משפט ה' על עמים נכריים, לבין החלק הראשון של ספר הנביא עמוס בעל תוכן דומה. יש חוקרים הסבורים שספר הנביא עמוס ממשיך את ספרו של הנביא יואל. אבל ספר הנביא יואל מתייחס למאות ה-IV-III. לִפנֵי הַסְפִירָה ה. הוא מזכיר מנהגים דתיים כמו חרטה בציבור וצום, שנכנסו לטקס לאחר שובם של היהודים משבי בבל. על הופעת הספר בתקופה שלאחר השבי יעידו גם המוטיבים האפוקליפטיים שבו.