Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

ספר הנביא נחום – פירוש מדעי לטקסט (2023)

נחום – נביא יהודי; התנבא בזמן שבו כבשו הבבלים את בירת אשור, נינוה (612 לפנה"ס). בספר הנביא נחום אנו עומדים לא רק בפני דרשות המכוונות נגד עמים נכריים, אלא גם עם נבואה על משפט ה' ועל ישראל. הפרשנות המסורתית של הספר קשורה בהכרזה על צדק יהוה, שיעניש את כל החטאים, שעיקרם היציאה מדת יהוה. פרשנות כזו מועילה כמובן ל"מתעניינים" – כוהני היהדות.