Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

פילוסופיה כשיטה להכרת העולם מסביב (2023)

Объем: 10 страниц
פילוסופיה היא תופעה עתיקה ורב מימדית מאוד של התרבות הרוחנית של האנושות. הספציפיות ותפקידו המיוחד בחיי החברה והפרט (פיתוח היכולת לחשיבה תיאורטית וגיבוש השקפת עולם) מחייבים התייחסות רצינית ומתחשבת כלפיה. פילוסופיה היא הסינתזה של אמת, טוב ויופי, הליבה של התרבות הרוחנית של החברה האנושית.