Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Од историјата на грчкиот народ (2023)

Объем: 30 страниц
Грците се луѓето кои го сочинуваат главното население на Грција, Кипар. Името Грци во античко време им било дадено од Римјаните по името на едно од малите племиња на хеленските колонисти во јужна Италија. Хеленскиот народ почнал да се обликува околу 12 век. п.н.е д. како резултат на мешањето на најстарите жители на Грција, Пелазгите, со дојденците од Мала Азија (Тирсенци, Каријци и др.), кои, пак, дошле од степите на Јужниот Урал (каде најстариот Индо -Се формирала европска заедница), и племиња од северозападниот дел на Балканскиот Полуостров, кои тогаш се состоеле главно од четири племиња: Ахајци, Јонци, Еолци, Доријци и некои други, помали.