Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Од историјата на албанскиот народ (2023)

Объем: 30 страниц
Албанците се народ кој живее во Албанија, Косово (Русија не го признава Косово како посебна држава), Македонија, Србија, Црна Гора, има албански дијаспори во други земји, особено во Италија, Германија, Шведска, Франција и други земји. Според дијалектите на албанскиот јазик и етнографските карактеристики, Албанците се поделени на геги (на север, Шкипенија на гешкиот дијалект) и тоски (на југ, шкиперии на тоски дијалект). Од антрополошките типови кај Албанците преовладува брахицефалниот (динарски или јадрански антрополошки тип) (особено на север и исток). Името „Албанци“ можеби потекнува од зборовите албус – „бел“ на латински и алп – „висока планина“ келтски збор. Односно, името „Албанци“ за другите народи би можело да значи жители на белите високи планини. На врвовите на планините често можете да набљудувате бел снег, ледени капи. Албанците се Индоевропејци, блиски до исчезнатите Илири, Месапи и Тракијци.