Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

עמי אפריקה (2023)

Объем: 10 страниц
אוכלוסיית יבשת אפריקה מגוונת מאוד הן מבחינה לשונית והן מבחינה חברתית-כלכלית ותרבותית. ניתן לחלק את השפות של אוכלוסיית אפריקה לקבוצות העיקריות הבאות: 1) שמית-חמית; 2) מספר קבוצות שפה התופסות רצועה ממערב הסהרה ועד לפתחי הנילוס וסווגו בעבר כקבוצה "סודנית"; היצירות האחרונות של בלשנים קבעו כי השפות הללו אינן מראות קרבה רבה זו לזו, וחלקן קרובות לשפות הבנטו; 3) באנטו בדרום היבשת; 4) קבוצה קטנה של Khoi-san בדרום אפריקה; 5) אוכלוסיית האי מדגסקר, ששפתו שייכת לקבוצת המלאו-פולינזית; 6) קולוניסטים אירופאים וצאצאיהם.