Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

مردم ایران (2023)

Объем: 10 страниц
مردم ایرانقوم "ایرانی ها" از نام تاریخی "ایران" گرفته شده از آریان ایران باستان (زمین) ، (زمین) آریایی ها گرفته شده است. مردم ایران یا مردم آریایی گروهی از مردم با منشأ مشترک هستند که به زبان های ایرانی زبان شاخه آریایی خانواده زبان های هند و اروپایی تشکیل شده در استپ های اورال جنوبی—منطقه دریای سیاه صحبت می کنند. قدیمی ترین جمعیت ایران ، در بخش غربی آن ، از هزاره IV قبل از میلاد ، ایلامی ها ، کاسیت ها و قبایل مرتبط بودند ؛ شاید تا حدی ، هوری ها. زبان های این قبایل بخشی از یهودیان یا خانواده زبان های هند-اروپایی نبود. قبایل به زبان های ایرانی در آغاز هزاره اول قبل از میلاد در ایران ظاهر شدند.