Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

מדע ספרו של צפניה הנביא (2023)

צפניה ניבא בראשית מלכותו של יאשיהו מלך יהודה, בסביבות 640-610. לִפנֵי הַסְפִירָה ה. לספר צפניה הנביא, המורכב משלושה פרקים, יש תוכן כללי למדי. הסופר מוקיע את עבודת האלילים של בני ארצו, משכנע אותם לחזור בתשובה ומאיים עליהם בכעס האל. הרעיון המרכזי של ספר צפניה הוא האמונה בבוא משפטו של אלוהים על העולם כולו. אלוהים יכול להרשות לעצמו שיפוט כזה מכיוון שסמכותו משתרעת על כל העמים, לא רק על עמו הנבחר. תורה זו של הנביא תרמה לרפורמות הדתיות של יאשיהו, להכנה להפצת פולחן יחיד של יהוה ולהופעתו של המונותאיזם.