Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

מדע על ספר הנביא מלאכי (2023)

Объем: 10 страниц
ספרו של הנביא מלאכי, המשלים את הקאנון של הברית הישנה ולכן מכונה לפעמים "חותם הנביאים", מורכב מ-4 פרקים. ספר זה מכיל גינויים על חטאי ועוונותיו של העם היהודי, תחזיות חגיגיות על ביאת המשיח והכנת הדרך עבורו.