Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

دین زرتشت (2023)

Объем: 10 страниц
دین زرتشتی دینی است که در قلمرو اورال جنوبی در به اصطلاح ورها سرچشمه گرفته است، جایی که هندواروپایی‌های آینده فلز را «پخت» می‌کردند. ویژگی های بارز این دین عبارت بود از: ایده مبارزه در جهان دو اصل – خیر و شر، بزرگداشت آتش، محکومیت قربانی های خونین دسته جمعی، ممنوعیت دفن اجساد (به آنها داده شد. توسط حیوانات خورده شود). دین زرتشت در آموزه پایان جهان، زندگی پس از مرگ، رستاخیز مردگان، منجی آینده که از یک باکره متولد شده است، و آخرین داوری ذاتی است که بر ودیسم – برهمانیسم – هندوئیسم، بودیسم، یهودیت، مسیحیت و اسلام تأثیر گذاشته است.