Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Ditšhaba tša Afrika (2023)

Объем: 10 страниц
Baagi ba kontinente ya Afrika ba fapafapane kudu ka bobedi ka maleme le moruong wa leago le setšo. Dipuo tsa baahi ba Afrika di ka arolwa ka dihlopha tse kgolo tse latelang: 1) Semitic-Hamitic; 2) palo ya dihlopha tša maleme tšeo di dulago strip go tloga ka bodikela bja Sahara go ya hlogong ya meetse a Nile gomme peleng di be di arotšwe bjalo ka sehlopha sa "Sudanese"; dingwalwa tša moragorago tša ditsebi tša maleme di hlomile gore maleme a ga a bontšhe go ba kgauswi kudu, gomme tše dingwe tša tšona di kgauswi le maleme a Bantu; 3) Bantu ka borwa bja kontinente; 4) sehlopha se senyenyane sa Khoi-san Afrika Borwa; 5) baagi ba sehlakahlakeng sa Madagascar, bao polelo ya bona e lego ya sehlopha sa Semalayo-Polynesia; 6) Bakoloniale ba Yuropa le ditlogolo tša bona.