Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

ארכיאולוגיה ויצירת ידע חדש (2023)

Объем: 20 страниц
הארכיאולוגיה המודרנית מוכיחה באופן משכנע שכל העולם האורגני המודרני, הצמחים והחיות, וכתוצאה מכך האדם, הוא תוצאה של תהליך התפתחות שנמשך מיליוני שנים. נכונותה של מסקנה זו אושרה על ידי הממצאים, שאפשרו למדענים לשחזר באופן כללי את ההיסטוריה של מוצא האדם.