Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Abantu Be-Afrika (2023)

Объем: 10 страниц
Abemi belizwekazi Le-Afrika bahluke kakhulu kulwimi, kwezoqoqosho nakwezenkcubeko. Iilwimi zabemi Base-Afrika zinokwahlulwa – hlulwa zibe ngamaqela aphambili alandelayo: 1) Isisemitic-Hamitic; 2) iqela leelwimi elihlala kumcu osuka entshona Yesahara ukuya kwiindawo eziphakamileyo Zomnayile kwaye ngaphambili lahlulwa njengeqela "Lesudan"; imisebenzi yakutshanje yeengcali zeelwimi iseke ukuba ezi lwimi azibonisi kusondelelana okukhethekileyo, kwaye ezinye zazo zikufuphi kwiilwimi Zebantu; 3) Abantu basemazantsi eli lizwekazi; 4) iqela elincinane le-koi-san Emzantsi Afrika; (5) abemi besiqithi Sasemadagascar, ulwimi lwabo lolweqela Lasemalayo-Polynesia; 6) amakoloni Aseyurophu kunye nenzala yabo.